Miljø- og klimaaspekter. Arkitekturen i Boligbyggeriet De Hængende Haver har sit hovedfokus på den grønne, klimabevidste og miljøvenlige by, som danner optimale betingelser for menneskelig udfoldelse og trivsel.

Det er i sig selv ikke nyt at etablere taghaver, hvilket er gjort siden Babylons Hængende Haver i de persiske velmagtstider. Men den afgørende forskel fra nutidens gængse taghaver (primært med faste belægninger i sten, asfalt, brædder med urte-potter/plantekasser, samt i nogle tilfælde et tyndt græslag på taget) såvel i Danmark som i udlandet, er, at der i Boligbyggeriet De Hængende Haver udlægges et jordlag på mellem 15 og 100 cm. Jordlaget har den dobbeltvirkning, at det dels giver vækstbetingelser for træer, buske og mindre vækster, dels giver en høj isoleringsværdi, da det minimerer boligernes varmetab om vinteren og mindsker behovet for køling om sommeren.

Op til realiserings- og byggefasen for Boligbyggeriet De Hængende Haver vil miljøfordelene blive yderligere udviklet og belyst gennem eksperimenter med at blande jordlagene med op til 30% Leca-nødder eller stenuld, hvorved jordens vægt formindskes væsentligt, samtidig med at isoleringsevnen forhøjes. Canadiske og amerikanske undersøgelser har dokumenteret isolerings-effekten af jord på bygningers tage med en efterfølgende CO2 reduktion.

Miljø-, energiforhold og helhedstænkning. Lavere energiforbrug opnås primært gennem jordlagenes isolering såvel sommer som vinter. Desuden etableres fælles solcelle- og solfangeranlæg, samt mindre vindmøller på tagene med stordriftsfordele, ligesom opsamling og genanvendelse af regnvand integreres. Det giver nye æstetiske og funktionelle muligheder, idet eksempelvis vandopsamlingsbassiner samtidigt kan bruges til vanding af haverne, samt til damme med vandplanter og vanddyr. Solceller, solfangere og vindmøller bidrager til den samlede strømforsyning, varmt vand mv.

Mere grønt i byerne giver bedre klima: Grønne vækster og særlig træer, reducerer CO2-udslippet og giver bedre luft. Grønne vækster reducerer overophedning i byerne i de varmeste sommermåneder.

Grønne rekreative byrum, medvirker til at skabe større stabilitet gennem livsfaser og mindre udflytning til parcelhuse. Grønne rekreative omgivelser sikrer større bo- og livskvalitet og forøger dermed muligheden for, at beboerne bliver i deres bolig gennem flere livsfaser frem for at flytte i parcelhuse, mens de er børnefamilier og derefter tilbage til lejlighederne som ældre.

Mindre afstande sparer tid og transport: Bor man i byen vil transport til og fra arbejde, til og fra institutioner og til indkøbssteder ofte kræve mindre tid og dermed aflaste de tids-trængte familier. Der bliver mindre behov for biler og brugt mindre energi til kørsel.

Mindre brug af biler i fritiden: Etageejendommenes forskelligartede små haver har skønheds- og fællesskabsskabende værdier, som motiverer beboerne til at blive mere i deres lokalområde i fritiden, hvorved der ikke skal køres til sommerhuset og rekreative omgivelser i samme omfang som hidtil. Herved spares energi, idet transporten kan reduceres, og behovet for biler og dobbeltboliger vil kunne mindskes. Erfaringer fra Amagergade-karréen i København, som landskabsarkitekt Jørn Palle Schmidt har været ansvarlig for, viser netop denne tendens.

Aflastning af byernes overbelastede kloaksystemer: Karakteren af de seneste års regnvejr med hyppigere og kraftigere nedbør (herunder styrtregn) giver stadig voksende oversvømningsproblemer, da byernes kloaksystemer ikke er gearet til de øgede vandmængder. Principperne bag Boligbyggeriet De Hængende Haver med store jordmængder og vandopsamlingsbassiner forsinker og graduerer regnvandets transport til kloaksystemerne.

Grønne vækster giver læ og mindsker indblik: Undersøgelser viser at vindproblemer forøges grundet klimaændringerne, og forstærkes yderligere jo højere byggeriet er. Bevoksning som træer, buske og lavere vækster minimerer vindens gene-virkninger og skaber læ, hvis beplantningen sker med dette for øje. Beplantningen begrænser samtidigt mulighed for indblik, fra såvel naboer som forbipasserende, og øger følelsen af at bo ugenert selv i tæt byggeri.

Klimaudfordringen og forgrønning af byerne. Den uopsættelige klimaudfordring stiller krav om markante forandringer og ændrede prioriteringer i store såvel som små initiativer. Klimaforandringerne udfordrer derfor til nye visioner og handlinger globalt såvel som lokalt.

New York er et eksempel på, hvorledes dette kan gribes an. Organisationerne Earth Pleadge og Greening Gotham.org har bidraget til, at byen målrettet arbejder på at få så mange grønne tage som muligt. Dette er foregået med officiel opbakning fra daværende senator Hillary Clinton og borgmester Michael Bloomberg. Eksperter fra NASA-Goddard Institute og Columbia University tydeliggør i deres forskning de positive aspekter i forgrønning af verdenens byer.

Udviklingen går desuden stærkt i lande som Canada, Tyskland, med flere, og Skandinavien er ved at komme med i disse nødvendige processer. I Danmark ses adskillige begyndende grønne tiltag og planer, som vi med Boligbyggeriet De Hængende Haver ønsker at bidrage til.